Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 19.9.2022:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

Martin Bílek 30.09.1970

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 19.9.2022


Zverejnené dňa: 19. september 2022, 14:16 hod. | Web@Social Media Administrator