Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušil(a) trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 18.01.2023:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

VARGA Zoran 08.11.1969

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 18.01.2023


Zverejnené dňa: 18. január 2023, 11:19 hod. | Web@Social Media Administrator