Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušil(a) trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 22.03.2023:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

MAJER Štefan 11.05.1974
MAJER Štefan 18.03.2010
RAISELOVÁ Iveta 27.07.1975
BALÁZS Ján 24.11.2020

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 22.03.2023


Zverejnené dňa: 22. marec 2023, 16:21 hod. | Web@Social Media Administrator