Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušil(a) trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 23.03.2023:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

KOVÁCS Gabriel 10.11.1982

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 23.03.2023


Zverejnené dňa: 23. marec 2023, 13:40 hod. | Web@Social Media Administrator