Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 08.08.2022:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

Stojka Sebastian 04.09.2011
Stojková Klaudia 28.12.1983
Stojka Zoltán 23.01.1981
Sárközi Dávid 30.12.1991

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 08.08.2022


Zverejnené dňa: 9. august 2022, 11:56 hod. | Web@Social Media Administrator