Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 9.9.2022:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

Miroslav Kováč 26.02.2003
Alica Kováčová 30.05.1985

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 9.9.2022


Zverejnené dňa: 9. september 2022, 12:52 hod. | Web@Social Media Administrator