Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 04.05.2022:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

Lakatošová Nikoleta 27.09.2002

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 04.05.2022


Zverejnené dňa: 4. máj 2022, 16:40 hod. | Web@Social Media Administrator