Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 19.11.2021:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

IVANČÍK Karol 09.08.1992

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 19.11.2021


Zverejnené dňa: 19. november 2021, 12:40 hod. | Web@Social Media Administrator