Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Sofia BUCSEKOVÁ, nar. 12.6.2009

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. I. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

10.10.2019

Sofia Bucseková, dátum narodenia 12.6.2009

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 10.10.2019


Zverejnené dňa: 10. október 2019, 10:56 hod. | Web@Social Media Administrator