Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania maj uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Verejná vyhláška:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení doporučenej zásielky [166kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. jún 2019, 11:19 hod. | Web@Social Media Administrator