Informácia pre verejnosť – o doručení záverečného stanoviska strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Mesto Hurbanovo na základe správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ zo dňa 5.11.2019 podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje o doručení záverečného stanoviska strategického dokumentu:

„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“


  1. Do záverečného stanoviska strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 21 dní doručenia na Mestskom úrade v Hurbanove na oddelení regionálneho rozvoja č. dverí 14.
  2. Uvedené záverečné stanovisko „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia pre verejnosť – Mesto Hurbanovo [234kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 24. január 2020, 14:51 hod. | Web@Social Media Administrator