Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 6. február 2020

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

6. februára 2020 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na roky 2020, 2021, 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu
 5. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre spoločenské, športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2020
 6. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/1/2020 – „Rekonštrukcia cvičného priestoru a náraďovne v Základnej škole na Nám. M. Konkolyho – Thege“
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019
 8. Rôzne
  1. Návrh na schválenie predsedu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ v Hurbanove
  2. Návrh na schválenie členov Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ v Hurbanove
  3. Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo na obdobie 2018 – 2022 – návrh na schválenie
  4. Schválenie finančnej spoluúčasti mesta v rámci projektu „Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskych komunít v roku 2020
  5. Žiadosť o prenájom pozemku SSM Slovakia s.r.o. – zámer
  6. Súhlas s prenájmom pozemku – Róbert Karvai
  7. Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok mesta za 4. štvrťrok roka 2019
  8. Poslanecký návrh – Návrh na doplnenie člena Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove
  9. Poslanecký návrh – Audit pozemkov a nehnuteľností mesta Hurbanovo
  10. Poslanecký návrh – Vykonanie prieskumu možnosti čerpania úverov
  11. Poslanecký návrh – Výstavba bytového domu
  12. Poslanecký návrh – Založenie mestského podniku
  13. Poslanecký návrh – Návrh na doplnenie Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania pri MZ v Hurbanove
 9. Diskusia
 10. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 30. január 2020, 19:43 hod. | Web@Social Media Administrator