Pozvánka na 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 04. máj 2017

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

04. mája 2017 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom stredisku Hurbanovo.

 

Návrh programu rokovania:

 1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácie
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Rozbor hospodárenia za rok 2016 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Hurbanovo za rok 2016
 6. Schválenie záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2016
 7. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2017
 8. Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2017 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 9. Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2017
 10. Voľba hlavného kontrolóra mesta
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Mgr. Ildikó Basternáková
primátorka mesta Hurbanovo


Posledná aktualizácia: 27. apríla 2017, 11:23 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 27. apríl 2017, 11:14 hod. | Web@Social Media Administrator