Pozvánka na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 27. júla 2017

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

27. júla 2017 (štvrtok) od 17:00 hod.

v kultúrnom stredisku mesta Hurbanovo.

 

Návrh programu rokovania:

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
  2. Interpelácia
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
  4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 116 o príspevkoch v školstve
  5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na II. polrok 2017
  6. Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestami Hurbanovo – Pápa
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Posledná aktualizácia: 20. júla 2017, 07:39 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 20. júl 2017, 7:56 hod. | Web@Social Media Administrator