Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 26. októbra 2017

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

26. októbra 2017 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom stredisku mesta Hurbanovo.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
  2. Interpelácia
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
  4. Voľba členov do Rady školy
  5. Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu majetku mesta
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 18. október 2017, 15:31 hod. | Web@Social Media Administrator