Pozvánka na 26. zasadnutie MZ v Hurbanove | 22. február 2018

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

22. februára 2018 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom stredisku mesta Hurbanovo.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o mestskej polícii
 5. Doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo
 6. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra 2/2018
 7. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra 1/2018
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo za rok 2017
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 15. február 2018, 14:44 hod. | Web@Social Media Administrator