Pozvánka na 27. zasadnutie MZ v Hurbanove | 26. apríl 2018

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

26. apríla 2018 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom stredisku mesta Hurbanovo.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Hurbanovo, rozšírenie kanalizácie, stoky A, B, C – materiál Ing. Jozefa Jarábeka
 3. Interpelácia
 4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o zhromaždeniach obyvateľov mesta
 6. Rozbor hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo za rok 2017
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Hurbanovo za rok 2017
 8. Schválenie záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2017
 9. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2018
 10. Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2018
 11. Zmena Zásad odmeňovania poslancov
 12. Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestami Hurbanovo a Powiat Wegrówom
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 19. apríl 2018, 14:27 hod. | Web@Social Media Administrator