Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 13. september 2018

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

13. septembra 2018 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom dome Hurbanovo.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
  2. Interpelácia
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
  4. Plnenie rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo a plnenie rozpočtu Mesta Hurbanovo za I. polrok 2018
  5. Návrh zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo a II. zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2018
  6. Správa o výsledkoch kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu na Mestskom úrade Hurbanovo – HK/4/2018
  7. Návrh na zloženie inventarizačných komisií na inventarizácie majetku mesta v roku 2018
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 10. september 2018, 9:20 hod. | Web@Social Media Administrator