Pozvánka na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 19. september 2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

19. septembra 2019, t. j. vo štvrtok so začiatkom o 17:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo v jeho mestských častiach Holanovo, Konkoľ, Nová Trstená, Vék a Zelený Háj
 6. Plnenie rozpočtu Mesta Hurbanovo za I. polrok 2019 a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
 7. Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
 8. Návrh na zloženie inventarizačných komisií na inventarizáciu majetku mesta v roku 2019
 9. Rôzne
  1. Súhlas s odpredajom pozemku – Turan Kreci
  2. Súhlas so zámenou častí pozemkov – Júlia Kajanová
  3. Žiadosť o zľavu z nájomného – Sidónia Oláh – Black Diamond
  4. Žiadosť o odpredaj pozemku – Tomáš Lakatoš
  5. Žiadosť o odpredaj pozemku – Tímea Bendíková
  6. Žiadosť o prenájom pozemku – Mária Halászová
  7. Žiadosť o prenájom pozemku – Norbert Takács
  8. Žiadosť o prenájom miestnosti – Rodinné centrum SLUNCE n.o.
  9. Poslanecký návrh – vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu mesta – výdajňa potravín a Miestna organizácia SČK
  10. Investičné akcie – informácia o ich realizácii – Hroznová ul., Hviezdoslavova ul. a areál futbalového štadióna
  11. Projekt „Podpora rozvoja športu“ – postavenie malej ľadovej plochy
  12. Prenájom pozemku – SZĽH Infra, s.r.o.
  13. Parkovacia politika v meste – informatívna správa
  14. Poradovník na nájomné byty vo vlastníctve mesta Hurbanovo
  15. Poslanecký návrh – Kúpna zmluva PROSPECT, spol. s r.o. – informatívna správa
  16. Vystúpenie mesta Hurbanovo zo Združenia miest a obcí Žitného ostrova
  17. Návrh na schválenie predsedu a člena Komisie dopravy a verejného poriadku pri MZ Hurbanovo
 10. Diskusia
 11. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 12. september 2019, 18:19 hod. | Web@Social Media Administrator