Informácia o voľnom pracovnom mieste – Projektový manažér, Mesto Hurbanovo

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Projektový manažér:

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo
  Komárňanská 91
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Silvia Fejesová
  sekretariát primátora mesta
  mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
  +421 (0)35 3700 205
Pracovné miesto: Projektový manažér
Miesto výkonu práce: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Pracovná oblasť: manažment, samospráva

Náplň (druh) práce:

 • samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov,
 • pravidelné sledovanie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok alebo žiadostí o iné dotácie,
 • príprava projektových žiadostí z rôznych finančných nástrojov,
 • zabezpečenie vypracovania žiadostí o platbu, monitorovacích správ, záverečných a následných monitorovacích správ,
 • organizačné zručnosti – organizovanie a plánovanie práce,
 • zabezpečenie iných koordinačných činností počas realizácie a po ukončení projektu.
Základná zložka mzdy (v hrubom): 344,00 € za mesiac
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
počet hodín za týždeň: 18
Pracovný čas: od 7:30 – 15:30 hod.
Dátum nástupu: 1. august 2019
Forma sprostredkovanie: pohovor

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Prax, vodičské oprávnenie:

 • dĺžka praxe aspoň 1 rok,
 • vodičské oprávnenie skupiny B.

Cudzie jazyky:

 • anglický – pokročilý: B1 a B2.

IT znalosti a zručnosti:

 • Microsoft Windows 7 a vyššie – pokročilý,
 • Microsoft Office 2007 a vyššie – pokročilý.

Všeobecné spôsobilosti:

 • analytické myslenie – analyzovanie a riešenie problémov,
 • komunikatívnosť (jednanie s ľuďmi),
 • matematická gramotnosť,
 • precíznosť (presnosť),
 • organizačné zručnosti – organizovanie a plánovanie práce,
 • ochota vzdelávať sa,
 • schopnosť spolupracovať s rôznymi inštitúciami,
 • tímovosť – tímová práca.

Ponúkané výhody:

 • možnosť nástupu na plný pracovný pomer,
 • platový postup v závislosti od odpracovaných rokov,
 • možnosť priznania osobného príplatku.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Projektový manažér”, zašlite poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní písomne, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Projektový manažér[49kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 9. júl 2019, 12:02 hod. | Web@Social Media Administrator