Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ výtvarného odboru základnej umeleckej školy

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Učiteľ výtvarného odboru základnej umeleckej školy:

Zamestnávateľ: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
  Komárňanská 116
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: PaedDr. Juraj Svitek
  riaditeľ
  zusmaihurbanovo@gmail.com
  +421 (0)35 3700 219
Pracovné miesto: Učiteľ výtvarného odboru základnej umeleckej školy
Pracovná oblasť: výchova, vzdelávanie a šport
Náplň (druh) práce: učiteľ výtvarného odboru
Miesto výkonu práce: Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo
Základná zložka mzdy (v hrubom):  
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Informácie o sprostredkovaní: termín výberového konania: 3. máj 2019
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu určitú: 24 mesiacov
Pracovný režim: jednozmenný
Dátum nástupu: 3. jún 2019

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • bez požiadavky na odbornú prax
 • ovládanie maďarského jazyka – elementárna: A1 a A2

Zručnosti, schopnosti (ďalšie požiadavky):

 • tvorivosť (kreativita)
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa
 • organizovanie a plánovanie práce
 • samostatnosť

Osobnostné predpoklady:

 • umelecký talent (napr. hudobný, pohybový, literárny)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis v slovenskom jazyku,
 • motivačný list v slovenskom jazyku,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Učiteľ výtvarného odboru základnej umeleckej školy”, zašlite poštou na adresu: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu zusmaihurbanovo@gmail.com. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ výtvarného odboru základnej umeleckej školy[49kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 3. apríl 2019, 13:45 hod. | Web@Social Media Administrator