Predkladanie Žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Hurbanovo pre rok 2024

V súlade s aktuálne platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Hurbanovo č. 143 a jeho dodatku mesto môže poskytnúť dotácie oprávneným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Termín podania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2024 je do 31. októbra 2023!

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností, som Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch a v kancelárii č.2 na MsÚ.

Telefón:  +421 (0)35 3700 210
Mobil:  +421 (0)902 302 269
Email:  martina.kardhordo@hurbanovo.sk

Ing. Martina Kardhordó
vedúca ekonomického oddelenia


Dokumenty na stiahnutie:

VZN č.143 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo [168kB, .PDF]

Dodatok č.1 k VZN o poskytovaní dotácií 2022 [106kB, .PDF]

Príloha č.1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie 2024 [25kB, .DOCX]

Príloha č.2 – Čestné prehlásenie 2024 [25kB, .DOCX]

Príloha č.3 – Vyúčtovanie dotácie 2023 [30kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 5. september 2023, 9:13 hod. | Web@Social Media Administrator