Výzva na predkladanie ponúk | Výmena okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo

VO_smaragd_vymena okien_565px

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Výmena okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo“.

Lehota na predkladanie ponúk: do 6. septembra 2020 16:00 hod.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Bc. Jozefa Vanka, telefón: +421 (0)35 3700 251, email: jozef.vanko@hurbanovo.sk v termíne od 27. augusta 2020 do 4. septembra 2020 do 12.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 10.09.2020[199kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[465kB, .PDF]

Príloha č.1 – Vzory dokumentov pre uchádzača[53kB, .DOCX]

Príloha č.2 – Projektová dokumentácia[6309kB, .ZIP]

Návrh zmluvy o dielo[104kB, .DOCX]

Príloha č.2 ZoD – Výkaz výmer[168kB, .XLS]


Zverejnené dňa: 27. august 2020, 13:50 hod. | Web@Social Media Administrator