Pozvánka na 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 13. jún 2017

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

13. júna 2017 (utorok) od 17:00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu.

 

Návrh programu rokovania:

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
  2. Projekt „Modernizácia učební základných škôl“
  3. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Posledná aktualizácia: 06. júna 2017, 11:23 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 6. jún 2017, 11:26 hod. | Web@Social Media Administrator