Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja | Aktualizácia

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 55 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – aktualizácia“, ktorý predložil obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO 37861298 po vykonaní zisťovacieho konania toto rozhodnutie.


Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie – regionálny plán udržateľnej mobility NSK – aktualizácia [473kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. november 2023, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator