Reštaurovanie Stĺpu sv. Jána Nepomuckého v mestskej časti Bohatá

Názov projektu Stĺp sv. Jána Nepomuckého
Evidenčné číslo zmluvy s MK SR: MK-3320/2017/1.1
Poskytovateľ dotácie (95%): Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Spolufinancovanie: min. 5%
Výška poskytnutej dotácie: 5.000,- Eur
Celkové náklady na reštaurovanie: 6.000,- Eur
   
Názov národnej kultúrnej pamiatky: Socha na stĺpe – sv. Ján Nepomucký
Adresa NKP: Hurbanovo časť Bohatá
Číslo ÚZPF: 283/1

Z poskytnutých finančných prostriedkov bolo hradené reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Stĺpu sv. Jána Nepomuckého, nachádzajúcej sa v Hurbanove, mestskej časti Bohatá.

Práce na projekte pozostávali z:

 • odstránenia povrchových depozitov
  1. organické usadeniny boli odstraňované tlakovým vodným čističom za mechanického dočisťovania po celej ploche
 • doplnenia tvarových úbytkov
  1. menšie hmotové absencie na tele stĺpa boli doplnené priamym nanášaním rekonštrukčnej hmoty (Minerálne tmely Naturstein)
 • rekonštrukcie nástupných schodov
  1. všetky stupne schodov boli demontované a odstránené deštruované články
  2. vykonala sa izolácia základového jadra nástupných schodov (tekutá izolačná hmota Izomil)
  3. výrazne deštruované kamenné články schodových stupňov /8ks/ boli nahradené výduskami v umelom kameni
  4. po osadení článkov boli cezúry vyplnené tmelom s priznaním kamennej skladby (Morffugen)
 • hydrofobizácie povrchov
  1. po kompletizácii nástupných schodov bol celý objekt ošetrený hydrofóbnym postrekom (KESTON SMK134)

Základným kritériom reštaurovania bolo zabezpečenie dobrého technického stavu so zachovaním autenticity výrazu kultúrnej pamiatky. Stavebnotechnický stav pamiatky bol pred realizáciou projektu reštaurovania narušený, vizuálne boli vnímane výrazné modelačné a hmotové deštrukcie. Realizácia obnovy reštaurovaním bola nevyhnutná pre záchranu a zabezpečenie originálu i kópii umiestnených sôch morových svätcov, čím bola predĺžená ich životnosť. Pri reštaurovaní pamiatky v rokoch 1992 a 1993 bola nevhodne zvolená voľba plniva replík nástupných schodov, čo zapríčinilo ich krátku životnosť. Nahradenie výrazne deštruovaných kamenných článkov výduskami v umelom kameni, zvýšilo výpovednú hodnotu objektu. Zámer reštaurovania prinavrátiť pamiatke pôvodnú výtvarno-estetickú a spoločenskú hodnotu bol tak v plnom rozsahu naplnený. Všetky práce boli realizované v súlade s vypracovaným Reštaurátorským výskumom a návrhom, v súlade so záväzným stanoviskom, ktoré k prácam vydal miestne príslušný krajský pamiatkový úrad a v súlade s predloženým projektom Stĺp sv. Jána Nepomuckého, číslo zmluvy MK-3320/2017/1.1.

FOTOGALÉRIA:

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky


Zverejnené dňa: 12. január 2018, 14:51 hod. | Web@Social Media Administrator