Rozhodnutie o umiestnení stavby – FTTX Hurbanovo-Bajč (ver. vyhláška)

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na základe určenia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 26.1.2018 podal Dávid Kondicz – Konfer Networks, IČO: 43040187 a na základe tohto posúdenia vydáva Rozhodnutie o umiestnení stavby – FTTX Hurbanovo-Bajč nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie o umiestnení stavby – FTTX Hurbanovo-Bajč (ver. vyhláška) [521kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. november 2018, 10:12 hod. | Web@Social Media Administrator