Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete INS FTTH Transport HURB-04

Obec Svätý Peter, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p, posúdil podľa návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby o stavebné povolenie ktorú podal stavebník Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, a na základe posúdenia vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete INS FTTH Transport HURB-04 v nasledovnom znení:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete INS FTTH Transport HURB-04 [1415kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. september 2019, 14:37 hod. | Web@Social Media Administrator