Rozhodnutie o umiestnení stavby: KO_OKI_Hurbanovo, ul. Západná-VNK,TS,NNK

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 3.2.2017 podal Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 (Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vl.č.: 3879/B) ktorého zastupuje ENACO, s.r.o. so sídlom Petzwalova 551/42, 949 12 Nitra, IČO: 47 793 091, zastúpená Ing. Vladimírom Čurgali, konateľom spoločnosti (ďalej len “navrhovateľ”), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby KO_OKI_Hurbanovo, ul. Západná-VNK,TS,NNK v rozsahu:

 

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie o umiestnení stavby: KO_OKI_Hurbanovo, ul. Západná – VNK, TS, NNK [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. apríla 2017, 07:48 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 7. apríl 2017, 14:44 hod. | Web@Social Media Administrator