Rozhodnutie o zrušení obmedzenia / Č. OU-KN-PL0-20211002921

Rozhodnutím Obvodného pozemkové úradu v Komárne č . 2011/00118 zo dňa 17.3.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 1.4.2011, bolo v zmysle § 14 ods.4 zákona o pozemkových úpravách schválené vykonanie Pozemkových úprav v k. ú. Bohatá, nariadených v zmysle § 2 ods. 1, písm. a) zákona o pozemkových úpravách z dôvodov usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 z. č. 7111967 Zb. o správnom konaní tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Súčasne sa rozhodnutie zvereJm na elektronickej tabuli ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk a na úradnej tabuli Mesta Hurbanovo, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie o zrušení obmedzenia – Č. OU-KN-PL0-20211002921 [2485kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. február 2021, 14:10 hod. | Web@Social Media Administrator