Rozhodnutie: Zmena a doplnenie integ. povolenia – „Rozšírenie CIDER a Radler technológie“

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy a špeciálny stavebný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie CIDER a Radler technológie“ vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie CIDER a Radler technológie“, mení a dopĺňa integrované povolenie ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: „Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“ nasledovne:

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie: Zmena a doplnenie integ. povolenia – „Rozšírenie CIDER a Radler technológie“ (ver. vyhláška) [460kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 30. október 2018, 11:09 hod. | Web@Social Media Administrator