Slovenská inšpekcia životného prostredia mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4164/OIPK/1453/05-Rf/720060103| Podopretie dopravného mostu

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 23. 08. 2022 prevádzkovateľa Heineken Slovensko Sladovne a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 541 991 (ďalej len „prevádzkovateľ“) vo veci zmeny č. Z9-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „Podopretie dopravného mostu“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona doručenej Inšpekcii dňa 19. 07. 2022 podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení a dopĺňa integrované povolenie.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.


Rozhodnutie:


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Č.j. 2878_14659_2022 – B. Ďuráčová [535kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 5. december 2022, 14:38 hod. | Web@Social Media Administrator