Stavebné povolenie a povolenie na odstránenie stavby

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v spojenom územnom a stavebnom konaní a konaní o odstránení stavieb, vydáva podľa § 88 ods. 3, § 90, § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 25, § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie v spojenom územnom stavebnom konaní a konaní o odstránení stavieb na stavbu “R 8151 HU – ES 110/22KV Hurbanovo Rekonštrukcia ES 110/22KV Hurbanovo” nasledovne:

 

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Stavebné povolenie a povolenie na odstránenie stavby [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 05. júna 2017, 08:29 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 5. jún 2017, 8:41 hod. | Web@Social Media Administrator