Stavebné povolenie: SO 06 Plynovod STL1 – rozšírenie MS pre Nájomné domy 2 x 6 b.j. – Pribeta (verejná vyhláška)

Mesto Hurbanovo, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p., na základe žiadosti stavebníka: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00306649 o vydanie stavebného povolenia stavby (novostavba): “SO 06 Plynovod STL1 – rozšírenie MS” pre Nájomné domy 2 x 6 b.j. – Pribeta v obci Pribeta, v stavebnom konaní rozhodol takto

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Stavebné povolenie: SO 06 Plynovod STL1 – rozšírenie MS pre Nájomné domy 2 x 6 b.j. – Pribeta (verejná vyhláška) [896kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. august 2019, 9:25 hod. | Web@Social Media Administrator