Informácia a upozornenie na výskyt afrického moru ošípaných v okolitých štátoch

č.s.: 2017/002383/00234
7.8.2017, Komárno

Na základe nepriaznivého vývoja epizootologickej situácie v okolitých štátoch ohľadom afrického moru ošípaných („ďalej len AMO“) Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno („ďalej len RVPS Komárno“) informuje a zároveň upozorňuje na zvýšenú ostražitosť proti zavlečeniu tejto nebezpečnej nákazy na územie Slovenskej republiky.

Aktuálna nákazová situácia ohľadom AMO je veľmi nepriaznivá. Nákaza je o to nebezpečnejšia, že pôvodca – vírus prežíva v prírode v uhynutých kadáveroch, ako aj v ich výlučkoch aj niekoľko mesiacov a v zmrazenom stave dokonca až tri roky. Prenos nákazy je možný nielen priamym kontaktom, ale sa prenáša aj vektorom, t.j. krv cicajúcim hmyzom (komáre, kliešte, ovady). Na človeka sa táto nákaza neprenáša. Nákaza sa vyskytuje v pobaltských štátoch (Litva, Lotyšsko, Estónsko), v Poľsku, na Ukrajine, v Bielorusku u diviakov, ako aj u domácich ošípaných a v poslednom období aj v Českej republike u diviakov a v Rumunsku u domácich ošípaných. 

V Českej republike nákaza vypukla koncom júna 2017 v okrese Zlín (29 km od slovenských hraníc) a do dnešného dňa v ČR evidujú 144 ks nájdených uhynutých diviakov z ktorých 82 ks je pozitívnych  na laboratórne vyšetrenia  AMO, 56 ks je negatívnych a 6 ks vzoriek ešte čaká na výsledkoch. V oblasti s intenzívnym odstrelom je k dnešnému dňu  odstrelených 1379 ks diviakov, všetky sú podrobené laboratórnemu vyšetreniu a všetky sú doposiaľ s negatívnym výsledkom. Ministerstvo zemědělství České republiky a Státní veterinární správa České republiky prijali rozsiahle opatrenia na zabránenie šírenia nákazy vrátane nariadeného odstrelu v rámci nárazníkovej zóny, nahlasovanie uhynutých zvierat, umiestnenie odpudzovačov diviačej zveri a najnovšie aj umiestnenie elektrických oplôtok okolo zamorených oblastí na zabránenie migrácii diviakov. Pre územie Slovenskej republiky Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR  schválilo a vo Vestníku ministerstva ročník XLIX, čiastka 10a zo dňa 31.05.2017 vydalo Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2017. V blízkosti hraníc s Českou republikou a Ukrajinou boli vymedzené nárazníkové zóny s aktívnym monitoringom AMO (vyšetrujú sa všetky ulovené a uhynuté diviaky a všetky uhynuté domáce ošípané v tejto oblasti). Na ostatnom území Slovenskej republiky beží pasívny monitoring (vyšetrujú sa všetky uhynuté diviaky).

Upozorňujeme všetky poľovnícke organizácie na povinnosť hlásenia všetkej uhynutej, ako aj podozrivej diviačej zveri. Za týmto účelom odporúčame nariadiť v jednotlivých poľovníckych združeniach zvýšiť vlastný monitoring vo svojich revíroch. Najväčším problémom je premnoženie diviačej populácie, a preto by bolo potrebné znížiť denzitu diviakov  na 0,6 ks/km2. V priebehu mesiaca september RVPS Komárno v súčinnosti s Pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu Komárno zaháji kontrolu dodržiavania nariadených veterinárnych opatrení  v súvislosti so zabezpečením ochranných opatrení pred zavlečením nákaz. Chovateľov ošípaných a súkromných veterinárnych lekárov RVPS Komárno upozorňuje na povinnosť pravidelných kontrol zdravotného stavu ošípaných, pri výskyte zvýšenej chorobnosti, resp. úhynu bezpodmienečne vykonať patologicko-anatomické pitvy a v prípade podozrenia zasielať biologický materiál na laboratórne vyšetrenie podľa usmernenia RVPS Komárno. 

V prípade potreby na základe vývoja epizootologickej situácie RVPS Komárno Vás bude informovať o prípadných ďalších opatreniach v súvislosti s AMO.

 S pozdravom,

MVDr. Štefan Miholics, v.r.
riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy


Upozornenie – Reg. veterinárna a potr. správa, Komárno [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. august 2017, 10:07 hod. | Web@Social Media Administrator