Najnebezpečnejšie invázne druhy rastlín v Hurbanove

V katastrálnom území mesta Hurbanovo bol zaznamenaný výskyt inváznych druhov rastlín (nepôvodný druh), ktorý sa samovoľne šíri a vytláča pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižuje tým biologickú rozmanitosť. Ide o ambróziu palinolistú a glejovku americkú. Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj odstraňovanie inváznych druhov. Pre ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov je podľa § 7b ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) zakázané invázne druhy rastlín držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.

 

Glejovka americká – Asclepias syriaca (fotogaléria)

Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady  odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. V prípade nesplnenia horeuvedených povinností  rozhoduje v danej veci Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán ochrany prírody v zmysle § 68 písm. g) zákona.

 

Vyššie uvedené zistené skutočnosti je nutné riešiť s okamžitou platnosťou !!!

 

Kombinovaný spôsob odstraňovania

Rastliny sa pokosia a o 2 týždne neskôr sa aplikujú herbecídy na báze glyfosfátu, najpoužívanejší je ROUNDUP Biaktiv z dôvodu účinnosti a nízkej toxicity.

Pre úspešnosť zásahu je nevyhnutné dodržať čas medzi pokosením a aplikáciou, ktorý by nemal byť dlhší ako 2 alebo 3 týždne, pretože invázne rastliny rastú veľmi rýchlo. Najvhodnejšia výška rastlín pre aplikáciu je približne 20 cm, ak je vyššia, praktická aplikácia je už náročná. Takto vykonaným zásahom sa silno poškodia výhonky a rastliny celkovo zoslabnú. 

 

Ambrózia palinolistá – Ambrosia artemisiifolia (fotogaléria)

 

Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania ustanovuje príloha č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Invázne druhy rastlín – 1  [721KB, .PDF] Invázne druhy rastlín – 2 [730KB, .PDF] Invázne druhy rastlín – 3 [721KB, .PDF] Invázne druhy rastlín – 4 [730KB, .PDF] Invázne druhy rastlín – 5 [721KB, .PDF] Invázne druhy rastlín – 6 [730KB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. jún 2019, 8:30 hod. | Web@Social Media Administrator