Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí najmä s všeobecne nízkou mierou právneho vedomia. Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností na úseku ochrany pred požiarmi.

Základné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi sú zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a jeho vykonávacie vyhlášky, ktoré upravujú podmienky na ochranu života a zdravia, majetku a životného prostredia.

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky prostredníctvom Prezídia Hasičského a záchranného zboru, krajských a okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru dozerá na plnenie úloh a povinností upravených v zákone o ochrane pred požiarmi. Prostredníctvom svojho výkonu orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečujú a koordinujú samotné fungovanie a úroveň ochrany pred požiarmi v Slovenskej republike.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch [890kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. február 2020, 11:34 hod. | Web@Social Media Administrator