Usmernenie k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta – na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, sa uznieslo na novom všeobecne záväznom nariadení ( VZN ) č. 129, ktoré určuje podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom s účinnosťou od 05.07.2018.

Uvedený dokument s prílohami je prístupný  na webovej stránke mesta v sekcii Všeobecne záväzných nariadení mesta Hurbanovo s poradovým číslom VZN č.129.

ZMENA: Žiadosť o dotáciu sa podáva na tlačive „Príloha č. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo č. 129“– ktoré sú prístupné spolu s VZN č. 129 na vyššie uvedenej webovej stránke mesta. Je nevyhnutné priložiť k žiadosti potvrdenie peňažného ústavu o vedení účtu, ako je to uvedené v Prílohe č.1, časť „Povinné prílohy.“ Tlačivá k žiadosti o dotáciu je možné stiahnuť v časti „Dokumenty na stiahnutie“ (viď nižšie) a vyplňovať aj elektronicky.

Na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu je možné predložiť iba kompletné žiadosti vydokladované v súlade s VZN č. 129, § 8.

Termín podania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 je do 30. septembra 2018!

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností, som Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch a v kancelárii č.2 na MsÚ.

Telefón:  +421 (0)35 3700 210, 222 (klapka)
Mobil:  +421 (0)905 387 670
Email:  margita.rechtorisova@hurbanovo.sk

Ing. Margita Rechtorisová
vedúca ekonomického úseku


Dokumenty na stiahnutie:

VZN č.129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo [78KB, .PDF]Metodické usmernenie k Žiadosti o dotácie 2019  [319KB, .PDF] Príloha č1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie [25KB, .DOCX] Príloha č.2 – Čestné prehlásenie [23KB, .DOCX] Príloha č3 – Zúčtovanie dotácie [25KB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 13. september 2018, 15:23 hod. | Web@Social Media Administrator