Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Pribeta – napojenie celoobecnej kanalizácie výtlakom do Hurbanova

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. rozhodnutie o umiestnení stavby:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 07. júna 2017, 09:50 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 7. jún 2017, 9:52 hod. | Web@Social Media Administrator