Územné rozhodnutie o umiestnení stavby “telekomunikačný objekt MSAN”

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. rozhodnutie:

Rozhodnutie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby [194kB, .PDF] Mapové podklady – situácia [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 31. október 2017, 10:49 hod. | Web@Social Media Administrator