Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Základňová stanica a RR bod Zelený Háj – Hurbanovo KN ZEL

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p. (ďalej len “stavebný zákon”), v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 21.3.2018 podal Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469 a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. rozhodnutie o umiestnení stavby Základňová stanica a RR bod Zelený Háj – Hurbanovo KN ZEL:

Rozhodnutie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Základňová stanica a RR bod Zelený Háj – Hurbanovo KN ZEL [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. jún 2018, 13:20 hod. | Web@Social Media Administrator