Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Nájomný bytový dom 8 b.j., Obec Pribeta

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p, prerokoval návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (novostavba) Nájomný bytový dom 8 b.j. s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania, zosúladilo uplatnené stanoviská a po jeho preskúmaní a na základe výsledkov ústneho pojednávania vydáva Územné rozhodnutie o umiestnení stavby nasledovne:

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Nájomný bytový dom 8 b.j., Obec Pribeta [719kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 5. november 2019, 14:47 hod. | Web@Social Media Administrator