Verejná vyhláška Č.j.:1190-6067_2021 – rozhodnutie o umiestnení stavby | Hurbanovo ľadová plocha, VNK, TS, NNK

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”) v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 21.12.2020 podala Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Ing. Gabrielom Mészárosom – Bevatron, s.r.o., G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky (ďalej len “navrhovateľ”), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby Hurbanovo ľadová plocha, VNK, TS, NNK.

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu Mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.hurbanovo.sk. na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.1190-6067_2021 – ÚR – Bevatron-ZsE[613kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 31. marec 2021, 8:12 hod. | Web@Social Media Administrator