Verejná vyhláška Č.j.:11_2021-OŠ-2 – Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | Multifunkčná športová plocha s prekrytím Hurbanovo

Mesto Nesvady, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením§ 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Nesvady aj mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Nesvady www.nesvady.sk aj mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.11_2021-OŠ-2 – ÚR-Hala-Hurbanovo[144kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. január 2021, 9:58 hod. | Web@Social Media Administrator