Verejná vyhláška Č.j.:1850_10092_2023 | Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavby (zmena stavby+novostavba) – „Prístavba k rodinnému domu súp.č. 456 a sklad“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 4.4.2023 podal Juraj Kočkovič, Rybárska 456/20, 947 01 Hurbanovo (ďalej len “stavebník”), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa §§ 39, 39a a 66 stavebného zákona a §§ 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavby (zmena stavby+novostavba) – „Prístavba k rodinnému domu súp.č. 456 a sklad“.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.1850_10092_2023 – SP – Kočkovič[435kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. jún 2023, 8:22 hod. | Web@Social Media Administrator