Verejná vyhláška Č.j.:2038_8745_2022 | Oznámenie o začatí územného konania a o upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – „Centrálne námestie v obci Pribeta“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), podľa § 36 ods. 1, § 36 ods. 4 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby a využití územia dotknutým orgánom a organizáciám a účastníkom konania verejnou vyhláškou. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.2038_8745_2022 – UK- námestie-Pribeta[447kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. máj 2022, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator