Verejná vyhláška Č.j.:2237_11915_2021 – „Obec Pribeta – Rodinný dom súp. č. 1095“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o odstránení stavby podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona. Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby svoje pripomienky a námietky uplatnili do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Celé Znenie (Úradný záznam – VV – BK Pribeta):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Celé Znenie (Verejná vyhláška Č.j.:2237_11915_2021):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.2237_11915_2021 – BK-Obec pribeta- RD sup.č.1095[123kB, .PDF]

Úradný záznam – VV – BK Pribeta[144kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. september 2021, 14:45 hod. | Web@Social Media Administrator