Verejná vyhláška Č.j.:2237_13306_2021 – „Obec Pribeta – Rodinný dom súp. č. 1095“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), preskúmal žiadosť o povolenie odstránenia stavby, ktorú dňa 30.08.2020 podal vlastník stavby Obec Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00306649 zastúpená starostom obce Norbertom Zsitvom (ďalej len “vlastník stavby”), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje odstránenie stavby Rodinný dom súp. č. 1095.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Celé Znenie (Verejná vyhláška Č.j.:2237_13306_2021):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Celé Znenie (Úradný záznam – VV – BK Pribeta):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.2237_13306_2021 – BK-Obec pribeta- RD sup.č.1095[123kB, .PDF]

Úradný záznam – VV – BK Pribeta[144kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. október 2021, 14:31 hod. | Web@Social Media Administrator