Verejná vyhláška č.j. 2296-12382/2024 | Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby | Rodinný dom súp.č. 1600 a č. 1601

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje verejnou vyhláškou účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania o odstránení stavby podľa § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby svoje pripomienky a námietky uplatnili do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.


Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby | Rodinný dom súp.č. 1600 a č. 1601[130kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. júl 2024, 15:25 hod. | Web@Social Media Administrator