Verejná vyhláška Č.j.:2421-13722/2021 – „Hurbanovo časť Bohatá, Ordódyho a Pribetská – chodník pre chodcov“

Mesto Hurbanovo, IČO 00306452, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Petrom Závodským
(ďalej len “stavebník”) dňa 18.10.2021 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu (novostavbu): „Hurbanovo časť Bohatá, Ordódyho a Pribetská – chodník pre chodcov“ líniová stavba (ďalej len „stavba“), ktorá bude uskutočnená v zastavanom území mesta Hurbanovo, mestská časť Bohatá, pri ul. Ordódyho a ul. Pribetská, na pozemkoch registra „C“ parc. č. 188, 528; registra „E“ 248, 249, 2300, v katastrálnom území Bohatá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby svoje pripomienky a námietky uplatnili do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.2421_13722_2021 – SK – Hurbanovo, chodník pribetská[521kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. október 2021, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator